Leo N. von Tolstoi (9.09.1828 Yasnaya Polyana – 20. 11. 1910 Lev Tolstoy)