Camillo Smetana (1897 – 2. 5. 1985)

Apotheker, Dramatiker