Sarah Jane Cahier (6. 1. 1870 Nashville – 15. 4. 1951 Manhattan Beach)