Yerta Wittels (9. 3. 1885 Dobřany – 1. 2. 1913 Schweiz)

PMB