Leon Schalit (19. 2. 1884 Wien – 19. 5. 1950 London)