Sonntag, 1. November 1885

1/11 Orpheum. Leidinger mit Max, Rethi, Nixl.