Gabryela Zapolska (30. 3. 1860 Pidhaytsi – 17. 12. 1921 Lviv)