Mayo Wadler (5. 10. 1895 New York City – 8. 7. 1976)

Pseudonym Waldo Mayo

Violinist

PMB