Katharina Elisabeth Goethe (19. 2. 1731 Frankfurt am Main – 13. 9. 1808 Frankfurt am Main)