Zeev F. Finkelstein (13. 2. 1886 Lviv – 1959)

Journalist

Werke