Freitag, 8. Mai 1914

8/5 Bank.― Mit O. Marco, Croce.― Pal. vecchio.―

Nm. mit O. Pal. vecchio (Edelsteine);― Viale colli (Miniato, Friedhof).― Gambrinus.―