Freitag, 27. Februar 1903

27/2 Probe.― Allein ― Unwohlsein.