Montag, 14. November 1898

14/11 Probe.― Mit Mz. Rh. spaz.