Freitag, 9. September 1898

9/9 Abd. Mz. R. bei mir.