Freitag, 14. Februar 1896

14/2 Mit Mz. R. bei Uns.