Freitag, 24. Oktober 1890

24. Volksfeind. Streitberger.