Freitag, 17. Oktober 1890

17. Bei StreitbergerGoldmann etc.