Freitag, 10. Oktober 1890

10. Streitberger allein. Bei mir Poker.