Donnerstag, 19. Dezember 1889

19. Mz. bei mir (3)

bei Gisa soupirt.