Freitag, 11. Oktober 1889

11. mit Mz. (3) Johanneshof.