Freitag, 27. September 1889

27. mit Louis, Kuwazl, Motesiczky Leidinger soup.