Freitag, 15. Februar 1889

15. Bei Louis F. „Episode“.