Freitag, 1. Februar 1889

1. Freitag. Bei Bermann. Poker.