Freitag, 27. Juli 1888

27/7 Freitag. Riding ― Mit Landesberger Aquarium.