Freitag, 6. Juli 1888

6/7 Freitag. Portland Street Cl.