Freitag, 8. Juni 1888

8/6 Freitag. H. O. Sandor. Karten.