Freitag, 17. Februar 1888

17/2 Freitag. Jean. z. H. Nacht 4.