Freitag, 16. Dezember 1887

16/12 Freitag. Kfh. soupirt.