Freitag, 7. Oktober 1887

7/10 Freitag. Bei Tante Mandl.― Ludaßy. Souper.―