Freitag, 10. September 1880

10/9 Freitag ― Fany im Volkg. Hold und lieb.